• مجوز ساخت مجموعه های فرهنگی، هنری، سینمایی

مدارک لازم

1)     ارائه درخواست کتبی متقاضی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

2)     تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند دو آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها.

3)     دو قطعه عکس 3*4

4)     کروکی و نقشه زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه مربوطه

5)     تصویر از همه صفحات شناسنامه

6)      تعهد نامه کتبی متقاضی درهامش نقشه یاد شده مبنی بر تغییر ندادن کاربری

7)     تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی احداث سینما.

8)     تصویر کارت پایان خدمت.

9)     تحویل طرح توجیهی ساخت سینما

 

مراحل اجرای صدور مجوز

پس از تحویل مدارک فوق و تکمیل پرسشنامه ها از سوی متقاضی و دادن اطلاعات لازم درباره موقعیت زمین، ظرفیت سالن نمایش، درجه سینما و ... اعضای کمیسیون بند2 از زمین مورد نظر بازدید و درصورتی که شرایط و موقعیت مکانی معرفی شده برابر شرایط مندرج در آیین نامه یاد شده باشد مجوز اولیه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صادر و به متقاضی تحویل می شود.

متقاضی پس از طی مراحل فوق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه یک دوره کامل از نقشه ها و طرحهای اجرایی ساختمان را شامل، جزئیات ساختمانی، محاسبات فنی، نما و تزیینات و نیز سایر اطلاعات مورد لازم، برای طرح درکمیسیون بند ٥ تحویل دهد.

اعضای کمیسیون بند ٥ آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها، متشکل از کارشناسان خبره شهرداری، استانداری، آتش نشانی، وزارت مسکن و شهرسازی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی، نقشه های مذکور را بررسی و درصورت تایید، ضمن امضای نقشه ها، صورت جلسه ای تنظیم می کنند و یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل می شود.

اداره کل نظارت و ارزشیابی در تهران و اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در شهرستانها، با توجه به موارد فوق یک نسخه از نقشه های تأیید شده از سوی کمیسیون بند ٥ را ممهور به مهر اداره برای صدور پروانه ساختمانی، به شهرداری منطقه مربوطه ارسال می نمایند.

چنانچه در مدت ٨ ماه پس از صدور پروانه مرحله دوم)موافقت اصلی مرحله دوم(، متقاضی عملیات ساختمانی پروژه مذکور را شروع نکند پروانه های مرحله اول و دوم از درجه اعتبار ساقط می شود.

 

پس از پایان عملیات ساختمانی و تکمیل و تجهیز سینما و نصب تجهیزاتی فنی، آکوستیک و... متقاضی باید گواهی شهرداری منطقه، مبنی بر پایان ساختمانی)پایان کار( پروژه مذکور را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تحویل دهد تا هماهنگی لازم برای بازید کمیسیون بند ٥ صورت گیرد و در صورت تأیید صدور پروانه سالن نمایش، به دبیرخانه اداره کل نظارت وارزشیابی تحویل دهد.

اعضای کمیسیون بند ٥ از ساختمان سینما بازدید می کنند و تجهیزات فنی و ایمنی و اطفای حریق را بررسی می کنند درصورت تطبیق با نقشه های تأیید شده قبلی، رعایت دقیق مقررات و ضوابط وموارد مطروحه در آیین نامه سالن های نمایش فیلم، طرز کار آنها، نبود نقص موافقت نهایی صورت می پذیرد.

گفتنی است از سال ٨٨ همه مجوزهای ساخت سینما بر اساس مفاد آیین نامه تبصره ٣٢ و ماده ١٦١ قانون برنامه سوم توسعه صادر می شود و ظرفیت این سالن ها نباید از ١٨0 صندلی کم تر باشد.

 

شایان ذکر است فایل پیوست ، ضوابط و استانداردهای فنی طراحی و اجرای پروژه ها را جهت بهره برداری متقاضیان محترم ارائه نموده است.

جهت دانلود فایل پیوست اینجا را کلیک نمائید.