اهداف سازمان

اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی

اجرای سیاستها، خط و مشی، مقررات، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان.

 تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان، شعرا، ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت عرفا و شخصیتهای فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه.

برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی وتبلیغاتی.

انجام امور لازم برای حمایت، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی.

توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی.

حمایت از ایجاد توسعه، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی هنری و سینمائی غیردولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آنها.

مشارکت و اقدام در ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی، هنری، سینمائی و کتابخانه های عمومی استان.

تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگی بومی و محلی وارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع.

نظارت بر کار آموزشگاههای آزاد هنری، فرهنگی و سینمائی استان و نیز هنرستانهای هنری و سینمائی و صدور مجوز ایجاد، توسعه و انحلال آنها در چارچوب خطوط مشی و آئین نامه های مربوط و با هماهنگی معاونت ذیربط.

نظارت بر کار مراکز، کانون ها، انجمن ها و موسسات فرهنگی ، هنری ،تبلیغاتی و سینمائی استان و صدور مجوز مربوطه ،انحلال یا توسعه آنها با تائید معاونت ذیربط و براساس اختیارات تفویض شده.
نظارت بر کار واحدهای صنفی مربوط و فعالیت مراکز هنری، فرهنگی، سینمائی ، مطبوعاتی و تبلیغاتی و چاپ و انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات.

برگزاری جشنواره ها، مجامع، نمایشگاهها و سایر فعالیتهای نظیر فرهنگی هنری و سینمائی در استان واعطای جوائز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاون مربوطه.

ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسر استان .

نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش (سینما، تئاتر، نمایشگاهها ...)درچارچوب سیاستها و مقررات مربوطه.

ایجاد ارتباط مستقطم و لازم با معاونتهای مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام سفارشات خاص حوزه های معاونت.

هماهنگی با معاونتهای وزارتخانه در جهت انتصاب افراد واجد شرایط در امور ذیربط.

انجام سایر اموری که از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا طبق مصوبه وزارتخانه برعهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار می شود.

 

شرح وظایف


•  اجرای سیاستها ، خطوط مشی ، مقررات ، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان .
•  تقویت روح تحقیق ، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان ، شعراء ، ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت شخصیتهای فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه .
•  برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی .
•  انجام امور لازم برای حمایت ، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی .
•  توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی
•  حمایت از ایجاد توسعه ، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ، هنری و سینمائی عیر دولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آنها .
•  مشارکت و اقدام در ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ، سینمائی کتابخانه های عمومی استان .
•  تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگ بومی و محلی و ارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع .
•  نظارت بر کار آموزشگاههای آزاد هنری ، فرهنگی و سینمائی استان و نیز هنرستانهای هنری و سینمائی و صدور مجوز ایجاد ، توسعه و انحلال آنها در چارچوب خطوط مشی و آئین نامه های مربوطه و با هماهنگی معاونت ذیربط .
•  نظارت بر کار مراکز ، کانون ها ، انجمن ها و مؤسسات هنری ، فرهنگی و تبلیغی و سینمائی استان از طریق صدور مجوز ایجاد ، توسعه و انحلال آنها با تأیید معاونت ذیربط و براساس اختیارات تفویض شده .
•  نظارت برکار واحدهای صنفی و فعالیت مراکز هنری ، فرهنگی ، سینمائی ، مطبوعاتی و تبلیغی و چاپ و انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات .
•  برگزاری جشنواره ها ، مجامع ، نمایشگاه‌ها و سایر فعالیتها نظیر فرهنگی و هنری و سینمائی در استان و اعطای جوایز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاونت مربوطه .
•  ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالیت هنرمندان سراسر استان.
•  تنظیم بودجه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی مربوطه .
•  اقدام به نمونه سازی هنری ، سینمائی و فرهنگی در حد محدود و ضروری با تأکید به نیروهای مستعد و بالقوه استان .
•  نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش « سینما ، تئاتر ، نمایشگاهها و ...» در چارچوب سیاستها و مقررات مربوطه .
•  ایجاد ارتباط مستقیم و لازم با معاونتهای مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام سفارشات خاص حوزه های معاونت .
•  هماهنگی با معاونتهای وزارتخانه در جهت انتصاب افراد واجدالشرایط در امور ذیربط .
•  انجام سایر اموری که از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا طبق مصوبه وزارتخانه بر عهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار می شود .

وظایف‌ و اختیارات‌ واحدهای‌ استانی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ براساس‌ مصوبه‌ شورایعالی‌ اداری‌


١. اجرای‌ برنامه‌ها و دستور العمل‌های‌ صادره‌ در خصوص‌ سیاست‌های‌ رسمی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در زمینه‌ فرهنگ‌ عمومی‌
٢. ایجاد بسترها و امکانات‌ لازم‌ برای‌ مبادلات‌ و صدور محصولات‌ هنری‌، سینمایی‌، کتب‌، نشریات‌ و چند رسانه‌ای‌ها به‌ خارج‌ از کشور به‌ منظور شناساندن‌ مبانی‌، مظاهر و اهداف‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و قابلیت‌ها، محصولات‌ و آثار فرهنگی‌ و هنری‌ ایرانی‌ و اسلامی‌.
٣. تحقیق‌، مطالعه‌ بررسی‌ و جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ مورد نیاز در زمینه‌ تبلیغات‌ رسانه‌های‌ جهانی‌ در خصوص‌ مسائل‌ استان‌ و منطقه‌ و کشف‌ روش‌های‌ مورد عمل‌ آنها و اتخاذ شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ به‌ منظور مقابله‌ با آن‌.
٤. برنامه‌ریزی‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌ و تبلیغاتی‌ برای‌ انعکاس‌ مناسب‌ فعالیت‌ها و برنامه‌ها و اقدامات‌ دولتی‌ و دستگاه‌های‌ اجرایی‌، نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و عمومی‌ استان‌ و ترویج‌ و تبلیغ‌ همکاری‌ دولت‌ و مردم‌ و بررسی‌ و نظرسنجی‌ پیرامون‌ اثرات‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ استان‌ در افکار عمومی‌.
٥. حمایت‌، نظارت‌ و اجرای‌ قوانین‌ و ضوابط‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ اعم‌ از مطبوعات‌ و نشریات‌، نشر کتاب‌، چاپخانه‌ها و مؤسسات‌ وابسته‌، موسسات‌ تبلیغاتی‌، آگهی‌ها و کارهای‌ چاپی‌ و تبلیغاتی‌، فیلم‌ سازی‌، سینما، ویدئو، موسیقی‌ و سرود، هنرهای‌ تجسمی‌، هنرهای‌ نمایشی‌، مسابقات‌ فرهنگی‌، روابط‌ فرهنگی‌، تبلیغات‌ فرهنگی‌، اطلاع‌ رسانی‌ فرهنگی‌، صنوف‌ فرهنگی‌ و هنری‌، مؤسسات‌ و انجمن‌ها و مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ و نیز نظارت‌ بر فعالیت‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ فعال‌ در زمینه‌های‌ یاد شده‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ و دستورالعمل‌های‌ مربوطه‌.
٦. صدور مجوز و پروانه‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌، سینمایی‌، ویدئویی‌، مطبوعاتی‌، خبری‌، تبلیغاتی‌، اطلاع‌رسانی‌، آموزش‌ و پژوهش‌ فرهنگی‌ و هنری‌، صنوف‌ فرهنگی‌ و هنری‌، انجمن‌ها، مؤسسات‌، کانون‌ها و مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ برطبق‌ ضوابط‌ و دستورالعمل‌های‌ صادره‌.
٧. تشویق‌ و حمایت‌ از نویسندگان‌، شعرا، ادبا، هنرمندان‌، سینماگران‌ و روزنامه‌نگاران‌ براساس‌ سیاست‌ها و ضوابط‌ مصوب‌ به‌ منظور تقویت‌ روحیه‌ تحقیق‌ و تتبع‌ و آفرینش‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌.
٨. انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ و اجرای‌ برنامه‌ هایی‌ به‌ منظور پرورش‌ استعدادها و ذوق‌ فرهنگی‌ و هنری‌ افراد
٩. تصویب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ اعطای‌ جوائز در زمینه‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ استانی‌ و شهرستانی‌ در چارچوب‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مصوب‌.
١٠. توسعه‌، ایجاد، احداث‌ و تکمیل‌ و تجهیز کتابخانه‌های‌ عمومی‌ و مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ و سینمایی‌ و اداره‌ آنها براساس‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌ و نیز توسعه‌ و تقویت‌ انجمن‌ها و مؤسسات‌ غیردولتی‌ به‌ منظور اداره‌ و بهره‌برداری‌ مراکز یاد شده‌ و گسترش‌ تولید و عرضه‌ و آموزش‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ در مراکز یاد شده‌.
١١. صدور مجوز فعالیت‌ برای‌ خبرنگاران‌ داخلی‌ و ابطال‌ آن‌ براساس‌ ضوابط‌ ابلاغی‌.
١٢. صدور اجازه‌ تأسیس‌، توسعه‌ و انحلال‌ مرکز، مؤسسات‌، مجامع‌ و صنوف‌ فرهنگی‌، مطبوعاتی‌، خبری‌، هنری‌، سینمایی‌، سمعی‌ و بصری‌، انتشاراتی‌، تبلیغاتی‌، ناشران‌ و کتابفروشان‌، مراکز فروش‌ نشریات‌ و محصولات‌ فرهنگی‌ و هنری‌، کانونهای‌ تبلیغاتی‌، چاپخانه‌ها و مؤسسات‌ تکثیر و واحدهای‌ وابسته‌ به‌ صنعت‌ چاپ‌، مؤسسات‌ آزاد آموزش‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌، سینمایی‌ و مطبوعاتی‌ و اطلاع‌رسانی‌ و حمایت‌، هدایت‌ و نظارت‌ بر آنها طبق‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌.
١٣. صدور اجازه‌ ورود و خروج‌ آثار سمعی‌ و بصری‌، آثار هنری‌، مطبوعاتی‌ و انتشاراتی‌ و کلیه‌ موارد تبلیغی‌ و فرهنگی‌ برای‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌.
١٤. برگزاری‌ و تشکیل‌ جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، مراسم‌، مجامع‌ و مسابقات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ در داخل‌ و خارج‌ از کشور.
١٥. نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌ و تبلیغاتی‌ خارجیان‌ مقیم‌ ایران‌ بر طبق‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌
١٦. تحقیق‌ و مطالعه‌ درباره‌ اثرات‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و سنجش‌ میزان‌ تأثیر برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌ و انتشار و عرضه‌ محصولات‌ و آثار فرهنگی‌، هنری‌، سینمایی‌ و مطبوعاتی‌ و خبری‌ در افکار عمومی‌ استان‌.
١٧. انجام‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ پیرامون‌ مسائل‌ و موضوعات‌ فرهنگی‌، هنری‌، سینمایی‌، مطبوعاتی‌ و رسانه‌ها و اطلاع‌ رسانی‌ و سایر زمینه‌ها و موضوعات‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و استفاده‌ از نتایج‌ حاصله‌ در برنامه‌ریزی‌ استان‌ و بهبود کیفی‌ و کمی‌ امور محوله‌.
١٨. انجام‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و تبلیغاتی‌ در جهت‌ همکاری‌ بیشتر مردم‌ با دستگاه‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ و بررسی‌ پیرامون‌ اثرات‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ دستگاه‌های‌ دولتی‌ در افکار عمومی‌ استانی‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ شورای‌ برنامه‌ریزی‌ استان‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌
١٩. ایجاد و اداره‌ مؤسسات‌ و مراکز آموزشی‌ در زمینه‌های‌ فرهنگی‌، هنری‌، سینمایی‌، مطبوعاتی‌، خبری‌، میراث‌ فرهنگی‌، گردشگری‌ و زیارتی‌، اوقاف‌ و امور خیریه‌ و جرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ یاد شده‌ در سطوح‌ مختلف‌ براساس‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌.
٢٠. انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور ثبت‌ آثار مندرج‌ در قانون‌ حمایت‌ از حقوق‌ مؤلفان‌، مصنفان‌ و هنرمندان‌ و پژوهشگران‌ و قانون‌ حمایت‌ از پدیدآوردندگان‌ نرم‌افزارهای‌ چند رسانه‌ای‌ براساس‌ دستورالعمل‌های‌ ابلاغی‌.
٢١. اخذ نسخه‌ کتب‌ و مطبوعات‌ از ناشران‌ به‌ تعداد تعیین‌ شده‌ و توزیع‌ آن‌ بین‌ موسسات‌ اعلام‌ شده‌ موضوع‌ مصوبه‌ مورخ‌ ١٤/٩/١٣٦٨ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌.
٢٢. اجرای‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ نشریات‌ و بولتن‌های‌ داخلی‌ ضروری‌ و بروشورهای‌ دستگاه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ استان‌ و نظارت‌ بر رعایت‌ ضوابط‌ انتشار آنها.
٢٣. انجام‌ فعالیت‌ها و اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور گسترش‌ زمینه‌ مشارکت‌ مردم‌ در فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ و اجرای‌ سیاست‌ها و ضوابط‌ ابلاغی‌ در این‌ خصوص‌ و نیز تقویت‌ و گسترش‌ تشکل‌ها، موسسات‌، مراکز، انجمن‌ها و کانونهای‌ غیردولتی‌ و اجرای‌ راههای‌ تشویق‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ در فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌.
٢٤. انجام‌ پژوهش‌ها و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ اطلاع‌ رسانی‌ و جمع‌آوری‌ و انتشار آمارهای‌ فرهنگی‌.
٢٥. اجرای‌ دستورالعمل‌ها و ضوابط‌ مربوط‌ به‌ ممنوعیت‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصلاحات‌ بیگانه‌ و بررسی‌ و شناسایی‌ و انجام‌ پیگیری‌های‌ لازم‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از تخلفات‌ و برخورد با متخلفان‌.
٢٦. کمک‌ به‌ تشکیل‌ و تقویت‌ و حمایت‌ از کانون‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ مساجد.
٢٧. انجام‌ امور دبیرخانه‌ای‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ و برگزار مستمر جلسات‌ شورا به‌ منظور بررسی‌ وضع‌ فرهنگ‌ عمومی‌ استان‌ و بررسی‌ طرحها و گزارش‌ها و اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ به‌ شورا و ایجاد هماهنگی‌ و دستگاهها و نهادها و مراکز فرهنگی‌ و هنری‌ استان‌ در راستای‌ اجرای‌ سیاست‌ فرهنگی‌ کشور و هدایت‌ فرهنگ‌ عمومی‌.
٢٨. بررسی‌ پیشنهادات‌، انتخاب‌ و نظارت‌ بر ساخت‌ و نصب‌ مجسمه‌ و یادمان‌ در اماکن‌ عمومی‌ استان‌ و تشکیل‌ مستمر جلسات‌ شورای‌ ذیربط‌ و ابلاغ‌ و پیگیری‌ مصوبات‌ آن‌.
٢٩. بررسی‌ و نظارت‌ بر علائم‌، نشانه‌ها و تصاویر روی‌ البسه‌ و لوازم‌ التحریر و کالاهای‌ مشابه‌ و تشویق‌ و حمایت‌ از استفاده‌ از نقوش‌ ملهم‌ از هنر اسلامی‌ و ایرانی‌ و ثبت‌ و حمایت‌ از حقوق‌ پدیدآورندگان‌ آثار یاد شده‌ و تشکیل‌ جلسات‌ شورای‌ ذیربط‌ در استان‌ و ابلاغ‌ پیگیری‌ مصوبات‌ آن‌.
٣٠. انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور توسعه‌ و گسترش‌ بهره‌برداری‌ از فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ و نظام‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ در حوزه‌ فرهنگ‌ و هنر و نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ براساس‌ ضوابط‌ و دستورالعمل‌های‌ ابلاغی‌.
٣١. برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌ و انجام‌ فعالیت‌های‌ قرآنی‌ در سطح‌ استان‌ و انجام‌ فعالیت‌های‌ فرهنگی‌، تبلیغی‌، ترویجی‌، و پژوهشی‌ به‌ منظور توسعه‌ فرهنگ‌ قرآنی‌ و حمایت‌ و تقویت‌ انجمن‌ها، کانونها، مؤسسات‌، نویسندگان‌ و هنرمندان‌ و نهادهای‌ غیردولتی‌ قرآنی‌ در سطح‌ استان‌.