مفاخر استانقاضی رکن الدین خویی

 

قاضی رکن‌الدین خویی

 

وی قدیمی‌ترین و بزرگترین شاعر و تاریخ‌نویس خوی، از سال تولد و فوت وی اطلاعی در دست نیست، همین‌قدر می‌دانیم  که در زمان اتابکان آذربایجان و در اواسط قرن ششم ق می‌زیست و از رجال مهم دستگاه ایشان بود. وی مردی فقیه و مورخ و شاعر بود. تألیفی به نام «مجمع ارباب‌الملک» داشته‌است. در کتاب «المختارات‌من‌الرسائل» سه نامه از منشآت رکن‌الدین خویی، آمده که نشانة قدرت قلم اوست، از این نامه‌ها برمی‌آید که وی وابسته به دستگاه اتابکان آذربایجان بوده است. (نصیری،عاشرزاده، فرهنگ نام‌آوران خوی: صص 211-208)