فرم شناسایی فرآیندهای مشکل دار از نظر ارباب رجوع

فرم شناسایی فرآیندهای مشکل دار از نظر ارباب رجوع

عنوان دستگاه اجرائی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی
عنوان فرآیند اجرائی یا خدمتی که برای مراجعان مشکل ایجاد مینماید:
*
کدام یک از عوامل زیر در دریافت خدمت ذکر شده ، در مراجعه و مشاهدات عینی جنابعالی موجب ایجاد مشکل گردیده است ؟


خلاصه درخواست خود را در مراجعه به این دستگاه و در صورت عدم موفقیت علت آن را ذکر نمائید :
*
پیشنهاد لازم برای بهبود فرآیند و رفع مشکل (روش انجام کار) :
*
مشخصات ارباب رجوع
*
*


* = ضروری