نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
ناصر خدایاریمدیر ستاد صیانت
تلفن مستقیم: 33443443
تلفن داخلی: 240 - 241
پست الکترونیکی:
ناصر خدایاری