بسمه تعالی

منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت

1-  اصل برابری : کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم نموده و با آنان بدون هیچگونه تبعیض رفتار نمایند .

2-    اصل حاکمیت قانون : همه تصمیمات و اقدامات اداری باید با اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ گردد .

3-    اصل شهروندمداری : کارمندان متعهد هستند در تصمیمات و انجام وظایف مصالح عموم را مدنظر داشته باشند .

4-    اصل احترام و اعتماد : کارمندان باید احترام مراجعین را حفظ نموده و به احساسات دیگران اهمیت قائل شوند .

5-    اصل شفافیت : کارمندان باید تا حد مقدور و درچارچوب ضوابط اطلاعات لازم در اختیار ذینفعان قرار دهند .

6-    اصل پاسخگویی : کارمندان مسئول تصمیمات و اقدامات خود بوده و به مردم پاسخگو هستند .

7-    اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی : اختیارات و جایگاه شغلی فقط برای انجام وظایف سازمانی بکارگرفته شود .

8-    اصل تعهد و وفاداری به سازمان : کارمندان باید به اهداف و مأموریت های سازمان خود وفادار باشند .

9-    اصل مهارت و تخصص : کارمندان باید تخصص لازم را برای وظیفه شغلی خویش دارا باشد .

10-اصل رعایت شئونات اسلامی: پایبندی کارمندان به ارزشهای اخلاقی و اسلامی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی