• ارتباط مستقیم با مسئول دبیر خانه ستاد صیانت

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
نرمین جاویدانمسئول دبیرخانه ستاد صیانت
تلفن مستقیم: 33445018-20
تلفن داخلی: 226
پست الکترونیکی:
مسئول دبیرخانه ستاد صیانت