نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
رضا علافیمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 04433463100
تلفن داخلی: 244 - 245
فکس: 04433463100
پست الکترونیکی:
رضا علافی