ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۸۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۷۰ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۵۴ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۵۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۹۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۱۳ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۴۵ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۹۹ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۱۴۳ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۱۸۹ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۱۷۹ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۱۸۰ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۱۳ ۹ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۳۴ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۱۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۰۹ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۳۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۴۱ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۸۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴۹۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۰۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۴۵۳ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۹۳ ۴ %