ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹,۵۱۵ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷,۷۰۰ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۸۹۶ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۱۰۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۱۱۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۹۶۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲,۱۳۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۴۴۸ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۴,۶۸۶ ۲ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۹,۵۵۵ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۷,۹۲۲ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹,۶۱۸ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۳,۹۰۶ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۶,۴۸۲ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۴,۲۰۱ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۹,۸۰۹ ۸ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۲,۸۲۲ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۱,۶۲۹ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۵۹۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۷۹۰ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۰,۱۹۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱,۶۹۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۵,۱۷۲ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۷,۷۹۹ ۷ %