نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
علیرضا نوروزیمعاون هنری
تلفن مستقیم: 33489941
تلفن داخلی: 248
پست الکترونیکی:
علیرضا نوروزی