نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
حسین پناهیمعاون امور هنری و سینمائی
تلفن مستقیم: 33489941
تلفن داخلی: 234
پست الکترونیکی:
حسین پناهی