• فرم ارائه پیشنهاد در قالب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهاد در قالب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
مشخصات پیشنهاد دهنده :
نام *  
نام خانوادگی *  
نام پدر *  
کد ملی *  
پست سازمانی *  
تحصیلات  
رشته *  
تلفن همراه *  
مشخصات پیشنهاد :
عنوان پیشنهاد : *  
شرح وضعیت فعلی و اشکالات آن:
   
شرح وضعیت مطلوب و روش پیشنهادی و مزایای آن ( اعم از ثمرات اقتصادی یا صرفه جویی ) :
   
پیش نیازها و امکانات لازم برای اجرای پیشنهاد ( به همراه محاسبات هزینه ها ) :
   
* = ضروری