صفحه اصلیفرم ارائه پیشنهاد در قالب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهاد در قالب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهاد در قالب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

مشخصات پیشنهاد دهنده :
*
*
*
*
*
*
*
*
مشخصات پیشنهاد :
*
شرح وضعیت فعلی و اشکالات آن:
شرح وضعیت مطلوب و روش پیشنهادی و مزایای آن ( اعم از ثمرات اقتصادی یا صرفه جویی ) :
پیش نیازها و امکانات لازم برای اجرای پیشنهاد ( به همراه محاسبات هزینه ها ) :


* = ضروری