• فرم تاسیس لیتوگرافی ، چاپخانه و صحافی

فرم تاسیس لیتوگرافی ، چاپخانه و صحافی
مشخصات مدیر مسئول :
نام *  
نام خانوادگی *  
نام پدر *  
نام مستعار    
دین *  
تاریخ تولد *  
وضعیت تاهل  
حوزه فعالیت  
سمت  
تحصیلات  
رشته تحصیلی *  
تلفن همراه *  
مشخصات تکمیلی :
شغل فعلی *  
نشانی محل کار *  
تلفن *  
شغل قبلی *  
نشانی محل کار *  
تلفن    
شهر محل سکونت *  
نشانی محل سکونت *  
تلفن    
تلفن همراه *  
پست الکترونیکی    
خلاصه سوابق شغلی :
   
خلاصه فعالیت های فرهنگی و یا هنری :
   
توضیحات بیشتر ( در صورت نیاز ) :
   
* = ضروری