• فرم ثبت شرکتهای با موضوع فناوری اطلاعات

فرم ثبت اطلاعات شرکتهای با موضوع فناوری اطلاعات
مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل :
نام *  
نام خانوادگی *  
نام پدر *  
کد ملی *  
سمت  
تحصیلات  
رشته تحصیلی *  
تلفن همراه *  
موضوع فعالیت شرکت که در اساسنامه قید شده است :
   
خلاصه فعالیت های انجام شده در زمینه نرم افزار :
   
* = ضروری