فرم ثبت شرکتهای با موضوع فناوری اطلاعات

فرم ثبت اطلاعات شرکتهای با موضوع فناوری اطلاعات

مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل :
*
*
*
*
*
*
*
*
موضوع فعالیت شرکت که در اساسنامه قید شده است :
خلاصه فعالیت های انجام شده در زمینه نرم افزار :


* = ضروری