نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
منوچهر زاده علیمعاون فرهنگی
تلفن مستقیم: 33453982
تلفن داخلی: 243
پست الکترونیکی:
معاون فرهنگی