نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
رسول بابازادهمعاون امور فرهنگی و رسانه ای
تلفن مستقیم: 33453982
تلفن داخلی: 243
پست الکترونیکی:
رسول بابازاده