اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی

نامونام خانوادگی
کدملیرشته شغلی مورد تقاضا
کمال خرم
295973936حسابدار و جمعدار
پرویزجعفری
275448511حسابدار وجمعدار
سیدمهدی محمود نژاد
282006132حسبدار وجمعدار
هادی رحمانی
282001110حسابدار وجمعدار
وحید محمد نژاد زنگنه
492963992حسابدار و جمعدار
سیروس سلطانی
283089757حسابدار و جمعدار
حافظ تیموری
492955903کارشناس امور فرهنگی ودینی ومطبوعاتی
ابراهیم ابوزاد
290917565کارشناس امور فرهنگی ودینی و مطبوعاتی
سینا اسدی فر
640993237کارشناس امور سینمائی وسمغی و بصری
اصغر قربانی
283089534کارشناس امور سینمائی وسمعی و بصری
حسن قربانی تیمور لو
138294479کارشناس امور حقوقی
سالار قلی زاده
640996536
کارشناس امورحقوقی
رضا یحیی زاده جسور
274016916کارشناس آمار واطلاعات وبرنامه ریزی
گلی یلقون آقاج
294001359کارشناس آمار واطلاعات وبرنامه ریزی