نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
ایوب بیگ زادهمعاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن مستقیم: 33440900
تلفن داخلی: 259
پست الکترونیکی:
ایوب بیگ زاده