محمد افتخاری

محمد افتخاری

معاون توسعه مدیریت و منابع
  • 33440900
  • 259