اعتبارات سازمانی و صورت هزینه ها

حمایت های مالی و غیرمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی


تفاهم نامه ها و قراردادها


مدارج شغلی مدیران ستادی و شهرستانی

اطلاعات مدیران ارشد ستادی

رسانه جدید

ناصر خدایاری

مدیرکل
  • 33443443
  • 240 - 241
ایوب بیگ زاده

ایوب بیگ زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع
  • 33440900
  • 259
رسول بابازاده

رسول بابازاده

معاون امور فرهنگی و رسانه ای
  • 33453982
  • 243
علیرضا قوجاری

علیرضا قوجاری

معاون امور هنری و سینمائی
  • 33489941
  • 234