بیانات‌ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت‌‌ 1383/08/20

بیانات‌ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت‌‌ 1383/08/20

 جهاد در زبان عربى عیناً به همین معناست؛ یعنى مبارزه. جهادِ در قرآن و حدیث هم به همین معناست؛ همه جا به معناى جنگ مسلحانه نیست. البته یک جا با جنگ مسلحانه تطبیق مى‏کند، یک جا هم با جنگ غیر مسلحانه تطبیق مى‏کند.
آنگاه امیر المؤمنین این کلمات را شرح مى‏دهند- که البته من وارد نمى‏شوم- هم صبر را، هم یقین را، هم عدل را، هم جهاد را. مثلًا مى‏فرمایند جهاد چهار شعبه دارد: امر به معروف، نهى از منکر و راستگویى و صداقت در مواضع؛ درست همین معنایى که امروز ما در موضع‏گیرى معنا مى‏کنیم؛ یعنى انسان در مواضع سیاسى و اجتماعى صداقت داشته باشد. بنابراین صدق در مواضع، خودش جهاد است. «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» به آن معناست.