نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
امید سیاحمسئول دبیرخانه تعامل اقوام و دبیر هیات علمی
تلفن مستقیم: 33432629
تلفن داخلی: 1
پست الکترونیکی:
امید سیاح