نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
امید سیاحمسئول دبیرخانه تعامل اقوام و دبیر هیات علمی
تلفن مستقیم: 33489940
تلفن داخلی: 210
پست الکترونیکی:
امید سیاح