نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
خدیجه رستمی نژادمسئول هماهنگی دبیرخانه تعامل اقوام، ادیان ،مطبوعات و رسانه ها
تلفن مستقیم: 33489940
تلفن داخلی: 211
پست الکترونیکی:
خانم رستمی نژاد