نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
خدیجه رستمی نژادمسئول هماهنگی دبیرخانه تعامل اقوام، ادیان ،مطبوعات و رسانه ها
تلفن مستقیم: 33432629
تلفن داخلی: 2
پست الکترونیکی:
خانم رستمی نژاد