پرچم و اقوام ایران

فراخوان مقاله هفتمین  سمینار تعامل اقوام ، ادیان ، مطبوعات و رسانه ها
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی با همکاری دانشگاه ارومیه تلاش دارد تا بر اساس وظیفه ذاتی خود در ایجاد تعامل بیشتر و سازنده بین اقوام ایران زمین گام بردارد و هفتمین سمینار تعامل اقوام ، ادیان ، مطبوعات و رسانه هارا در نیل به این هدف در سطح ملی برگزار نماید . از پژوهشگران – اندیشمندان – واصحاب قلم و رسانه دعوت می شود مقالات و آثار تحقیقی خود را در موضوعات تعیین شده به دبیرخانه سمینار ارسال نمایند .
اولین جلسه کمیته علمی هفتمین سمینار تعامل اقوام و ادیان و مطبوعات و رسانه ها
اولین جلسه کمیته علمی هفتمین سمینار تعامل اقوام و ادیان و مطبوعات ورسانه ها باحضور
چکیده مقالات ششمین سمینار تعامل اقوام ، ادیان ، مطبوعات و رسانه ها
چکیده ای از مقالات ارائه شده به دبیرخانه ششمین سمینار تعامل اقوام ، ادیان ، مطبوعات و رسانه ها