اطلاعیه ها و فراخوان ها

فراخوان جشنواره ها

Loading

فراخوان عمومی مزایده سینمای دیجیتال نوبت دوم

فراخوان عمومی مزایده( نوبت دوم)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای اجرای مواد 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 24قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن ، سالن سینمای دیجیتال مجتمع فرهنگی هنری شهرستان های خوی ، مهاباد ، میاندوآب و بوکان  را جهت اکران فیلم به مدت شش (6) ماه ( سه روز از هفته روزی 2 سئانس «4 ساعت») از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنّی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیّت از مراجع قانونیمی توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15 روز کاری جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی : آذربایجان غربی ، ارومیه بلوار ارشاد روبروی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900044 پایگاه اطلاع رسانی اداره کل : (http://azargh.farhang.gov.ir ) مراجعه فرمایند.

فراخوان عمومی مزایده سینمای دیجیتال نوبت اول

فراخوان عمومی مزایده( نوبت اول)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در راستای اجرای مواد 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین ماده 24قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن ، سالن سینمای دیجیتال مجتمع فرهنگی هنری شهرستان های خوی ، مهاباد ، میاندوآب و بوکان  را جهت اکران فیلم به مدت شش (6) ماه ( سه روز از هفته روزی 2 سئانس «4 ساعت») از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنّی و اخلاقی و دارای مجوز فعالیّت از مراجع قانونیمی توانند جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی : آذربایجان غربی ، ارومیه بلوار ارشاد روبروی بیمارستان امام خمینی ( ره ) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900044 پایگاه اطلاع رسانی اداره کل : (http://azargh.farhang.gov.ir ) مراجعه فرمایند.

فراخوان عمومی واگذاری مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری اداره کل آذربایجان غربی

فراخوان عمومی مزایده ( نوبت دوم )

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن آمفی تئاتر مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستانهای ارومیه ، خوی و میاندوآب را به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیّت فنی و اخلاقی و دارای مجوّز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت سی روز (30 روز ) اداری جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی ارومیه بلوار ارشاد ، روبروی بیمارستان امام خمینی (ره) ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900-044 و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.Ershad-ag.ir مراجعه نمایند.

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

فراخوان عمومی واگذاری مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری اداره کل آذربایجان غربی

فراخوان عمومی مزایده ( نوبت اول )

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری سالن آمفی تئاتر مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستانهای  خود به صورت اجاره اقدام نماید. لذاکلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیّت فنی و اخلاقی و دارای مجوّز فعالیت از مراجع قانونی می­توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت سی روز (30 روز ) اداری جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی ارومیه بلوار ارشاد ، روبروی بیمارستان امام خمینی (ره) ، اداره کل فرهنگ و اشاد اسلامی آذربایجان غربی . شماره تماس : 33440900-044 و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.Ershad-ag.ir مراجعه نمایند.

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی

فراخوان عمومی مزایده ( نوبت دوم )

مزایده نوبت دوم

فراخوان عمومی مزایده

مزایده 95