مجوز تأسیس فروشگاههای عرضە محصولات فرهنگی و ویدئویی

فروشگاه عرضۀ محصوالت فرهنگی: مکانی که در آن محصولاتی نظیر نوار ویدئو، نوار کاست، نشریه و کتاب به مشتریان عرضه می شود.

مدارک لازم:

تقاضای کتبی.

تصویر همۀ صفحات شناسنامه.

تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه.

تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

تصویر اجاره نامۀ محل فعالیت یا تصویر سند مالکیت.

چهار قطعه عکس ۳×۴.

مراحل صدور:

بررسی درخواست ازسوی حوزۀ امور ویدئویی.

صدور برگۀ بررسی سوابق سجل کیفری و معاینات پزشکی نداشتن اعتیاد.

تحویل پاسخ سوابق سجل کیفری و نداشتن اعتیاد، به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و سپس تحویل این پاسخ ها به ادارۀ اماکن. پس از بازدید کارشناسان ادارۀ اماکن و تأیید مجازبودن محل برای عرضۀ محصولات فرهنگی و تأیید فنی کارشناسان امور ویدئویی ادارات کل استانها، پاسخ نهایی اعلام میشود.

تکمیل تعهدنامه توسط متقاضی.

تأییدیۀ اداره‌کل استانها و معرفی به مؤسسۀ رسانه های تصویری برای عقد قرارداد.

تحویل تصویر متن قرارداد، به اداره‌کل استانها، برای اعلام کد فروشگاه و صدور پروانۀ عرضۀ محصوالت فرهنگی و سمعی بصری.