محمد باقر بابایی اصل

معاون امور هنری و سینمائی

 

شماره تماس : 33445018-044 داخلی 234