پروانۀ نشر کتاب، برای افراد حقیقی و حقوقی

انتشارات: مؤسسه ای برای اشاعه فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی های جامعه، با اجرای همه امور مربوط به انتشارات، ازجمله انتشار، تألیف، ترجمه و تصحیح کتابهای اسلامی، علمی، فرهنگی، ادبی، هنری و...

ناشر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه نشر کتاب، در جایگاه مرکزی فرهنگی، میتواند برای انتشار و توزیع یا فروش کتاب، اقدام کند.

متقاضیان پروانه نشر کتاب، برای تشکیل پرونده، به اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مراجعه می‌کنند. پس از تکمیل پرونده و ارسال آن به اداره ‌کل امور کتاب و کتابخوانی، موضوع در هیئت بررسی شده و صدور پروانه نشر کتاب مطرح و نتیجه آن طی نامه ای به اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام می شود.

 

شرایط متقاضی :

تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر، به تأیید مراجع مرتبط و برخورداری از حسن شهرت

محجورنبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

اتمام خدمت وظیفه عمومی یا ارائه کارت معافیت دائم

صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع.

داشتن امکانات کافی و مناسب، به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن، به تشخیص مرجع مرتبط.

دارابودن دست‌کم ۲۷سال سن


مدارک لازم:

شش قطعه عکس ۴×۳ جدید

گواهی نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر

اصل و تصویر کارت ملی.

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

اصل و تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

اصل و تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن.

گواهی نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

یک نسخه اساسنامه پیشنهادی، منضم به صورتجلسه انتخاب ارکان اصلی مؤسسه

تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی

تکمیل پرسشنامه درخواست تأسیس انتشارات

تذکر: برای افراد حقوقی، علاوه بر مدارک بالا، تصویر اساسنامه شرکت به انضمام گواهی ثبت روزنامه رسمی نیز لازم است.