دفتر فعالیت های قرآنی


بهرعلی محمودی  
 بهر علی محمودی

رئیس گروه قرآن و عترت

شرح وظایف گروه قرآن و عترت
-         بررسی و تکمیل و ارسال پرونده های متقاضیان موسسات فرهنگی قرآن و عترت به مرکز
         هماهنگی  توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور جهت صدور مجوز فعالیت
-         دریافت ، مطالعه و بررسی ، اجرای آئین نامه ها و دستور العمل ها و قوانین ابلاغی از مرکز
         هماهنگی ،توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در رابطه با امور قرآنی به منظور اجرای
         طرح های قرآنی موسسات قرآن و عترت و حمایت از آنها در قالب برنامه های ارائه شده
-         نظارت بر عملکرد موسسات فرهنگی قرآن و عترت بر اساس حیطه مسئولیت مربوطه جهت
          هدایت فعالیتها
-         ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با مرکز هماهنگی ، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور
          در امورات مربوطه به موسسات و فعالیتهای قرآنی
-         تهیه و ارائه گزارشات لازم در خصوص برنامه های اجرا شده مربوط به فعالیتهای قرآنی به مافوق
-         جمع بندی فعالیتهای قرآنی و ارائه به مرکز فعالیتهای قرآنی کشور جهت جذب کمک ها و اعتبارات
-         برگزاری جلسات در رابطه با طرح ها و برنامه های قرامی با مسئولین مربوطه و شرکت در
         همایش کارشناسان قرآن و عترت استانها و برگزاری مراسم در ایام مختلف
-         انجام سایر امور مربوطه به فعالیتهای قرآنی بر اساس ضوابط و مقررات  
 

شماره تماس : 09149682149

ارسال و پیگیری مشکلات