اخبار فرهنگی

  • اداره امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

                                                                                                                       

        امیر تابش

    رئیس اداره امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

 

 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 
 

             

 

    شماره تماس : 09141864196

  • ارسال و پیگیری مشکلات از اداره امور فرهنگی

شماره پیگیری: