اداره امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

                                                  پرویز اشرافی                                     

        پرویز اشرافی

    رئیس اداره امور فرهنگی

                                                                                                                              

 
 

 

 
 

             

 

    شماره تماس : 04433445018 داخلی 219

ارسال و پیگیری مشکلات از اداره امور فرهنگی