معاونت فرهنگی

رسول بابازاده  
 
  رسول بابازاده

 

 
معاون فرهنگی و رسانه ای

 

فرهنگ ، مجموعه ای از تفکرات مشترک بین افراد یک جامعه است که در درون آن شکل می گیرد. به عبارت ساده تر ، همان طرز تفکر اکثریت افراد یک جامعه ونوع نگاه آنها به مسائل گوناگون استکه فرهنگ یک جامعه را می سازد . برای فرهنگ معانی دیگری نیز ذکر می شود . نظیر: ادب ، تربیت ،دانش ، علم و معرفت ، آداب و رسوم ،هنر ها و ستنهای مخصوص یک جامعه . بنابراین  نمی توان برای آن معنای واحدی قائل شد هرچندکه تمامی معانی ذکر شده را شامل می شود و مجموعه ای از همه آن هاست. یکی از صاحبنظران در خصوص فرهنگ  تعریف زیبایی را ارائه داده و فرموده اند : هنر، زیبایی فرهنگ و تجلی دهنده زیبایی فرهنگ شکوفا شده است . فرهنگ اگر شکوفا گردد ، زیبایی های خود را درقالب "هنر" متجلی می سازد . آنچه ازین تعریف برمی آید آن است که هنر زیر مجموعه فرهنگ است ،یعنی فرهنگ ریشه ای است که درخت هنر بر پایه آن استوار است . هرچند که  به قطع و یقین منظور گوینده از این سخن ، کم اهمیت جلوه دادن هنر یا بالعکس نیست. حال با عنایت به مقدمه ای که ذکر شد و با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه اسلامی بوده تفکراتاکثر افراد آن نشات گرفته  است از دین مبین اسلام ، به این نتیجه می رسیم که فرهنگ ما نیز یکفرهنگ اسلامی بوده ،لازم است هنرچنین جامعه ای نیز  برگرفته از همین فرهنگ باشد. یعنی  شاخص های مورد استفاده در آثار هنرمندان اش از منبع لا یزال فرهنگ اسلامی سرچشمه بگیرد و تجلی گرآن باشد. از همین روست که معاونت فرهنگی اداره کل با لحاظ کردن شرایط جغرافیایی استان ، بافت و ترکیب اجتماعی مناطق مختلف و فرهنگ و ظرفیتهای هنری موجود در هر منطقه ، در راستای سیاستهای وزارتی و تمرکز زدایی فعالیتهای فرهنگی –هنری از مرکزاستان نسبت به سازماندهی ، نظارت ، حمایت و اجرای برنامه ها بصورت غیر متمرکز ، اقدامات لازم را در پانزده اداره و مجتمع فرهنگی هنری تابعه اعمال می دارد .

 رزومه :


شماره تماس : 33453982 - 044

شماره همراه : 09144390861