مدیریت عملکرد

   

امیر تابش

کارشناس مدیریت عملکرد


 وظایف
 
1- انجام بازرسی های مستمر ،فوق العاده وموردی از واحدهای اداره کل وادارات تابعه
  مشمول بازرسی ،به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین ومقررات جاری
 
2-نظارت بر عملکرد واحدها وادارات تابعه دستگاه به منظور حسن اجرای قوانین
 
3-بررسی اطلاعات مکتسبه از بازرسی ونظارت به منظور حصول
اطمینان از حسن اجرای قوانین ومقررات جاری
 
4-ارائه گزارشات تخصصی در زمینه نتایح بازرسی ونظارت بر
عملکرد واحدها به مقامات ذیربط دستگاه مربوطه
 
5-تهییه گزارش درخصوص موارد تخلف ،نارساییها وسوءجرایانات
و ارائهپیشنهادات لازم دراین خصوص
 
6-شرکت در جلسات وکمیسیونهای مربوط به منظور ارائه
نظرات مشورتی وتخصصی
 
7-برنامه ریزی وارائه خط مشی در مورد نحوه انجام بازرسی ونظارت
 
8-رسیدگی وپیگیری شکایات رسیده
 
شماره تماس : 04433445018 داخلی 238

 

      

دانلود فرم شکایت مردمی دانلود فرم شکایت مردمی

 

پیگیری مشکلات از واحد مدیریت عملکرد