اداره امور اداری

 


امیر عبداله نژاد  

امیر عبداله نژاد

رئیس اداره امور اداری

                                                                                                   

وظایف :
-         نظارت بر حسن جاریان کلیه امور تحت سرپرستی
-         صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کارکنان
-         ساماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و
      حدود مسئولیت و اختیارات عوامل تحت سرپرستی
-         نظارت بر صدور احکام مرخصی و ماموریت کارکنان طبق مقررات
-         تعیین خطمشی و نظارت بر حسن اجرای کار
-         صدور دستور العمل ها و ضوابط نربوط
-         رسیدگی به امور محاسباتی و تنظیم صورت حسابها و اسناد
-         نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
-         نظارت بر تامین لوازم و مواد مورد نیاز اداره کل با توجه 
        به مقررات اداری و مالی
-         شرکت در کمسیون ها ، سمینارها و جلسات محتلف و تهیه گزارشات لازم
-         نظارت بر انجام صحیح امور استخدامی کارکنان بر طبق مقررات و ضوابط
-         نظارت بر تهیه و ارائه گزارشهای عملکرد امور اداری و مالی ،
       تدارکاتی و رفاهی کارکنان به مافوق .
-         انجام اقدامات لازم در تامین نیروی انسانی مورد نیاز
-         ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت نظارت در انجام صحیح امور محوله
 
      شماره تماس : 09141492242
 
 

ارسال و پیگیری مشکلات از اداره امور اداری