معاونت اداری و مالی

 

محمد افتخاری

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

وظایف ها :
-         نظارت بر حسن جریان کلیه امور و واحد های تحت سرپرستی و
       ارائه راهنمایی های لازم در موارد ضروری .
-         صدور دستور العمل ها و دستورات لازم به تقسیم کار ، تعیین
      وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحد های تحت سرپرستی .
-         نظارت در تنظیم بودجه حوزه معاونت مربوط .
-         شرکت در جلسات و کمسیونهای مختلف و تهیه گزارشات لازم
       جهت استحضار مقام مافوق
-         نظارت بر اداره امور مالی و کلیه اسناد هزینه های تنظیمی از طریق
       هماهنگی با واحد ها .
-         بررسی مستمر وضعیت موجود پرسنلی و مقایسه آن با وضعیت
       مطلوب به منظور تعیین روشهای لازم برای تامین نیروی انسانی
-         نظارت بر امور پرسنلی در حسن اجرای عملیات پرسنلی از جمله
       حضور و غیاب، مرخصی ، ماموریت ، ساعات کار ، مزایا و رفاه ،
        ارزشیابی و ترفیع و ارتقاء و صدور احکام مربوطه به انتقالات ،
         بازنشستگی و غیره .
-         نظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و تقویم
       فعالیتها و همچنین برآورد نیوری انسانی مورد نساز و نظارت بر
       ارائه گزارشهای عمکلرد امور اداری و مالی ، رفاهی ، تدارکاتی ،
       خدماتی ، پرسنلی و غیره .
-         نظارت مستمر بر انتصابات افراد واجد شرایط در مشاغل مربوطه .
 
        شماره تماس :33445018-044 داخلی 259